Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa và luôn đề cao quyền lợi của nhân dân. Với sự đứng đầu của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và dân ta trải qua bao nhiêu cuộc kháng chiến, giành độc lập, thống nhất đất nước. Vậy những đặc trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn biết những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở việt nam theo tinh thần đại hội XI của đảng và đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 6 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội đều được tiếp thu từ các nước anh em trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, dựa trên tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lenin và chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội

Đây là nhà nước của dân, do dân và vì dân, hình thành dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là giai cấp công nhân, nông dân và tri thức. Nhà nước này hoạt động luôn đặt lợi ích của nhân dân luôn hàng đầu, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bộ máy chính quyền do nhân dân bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện của nhiệm vụ trong bộ máy nhà nước. Bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng của chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa mác lênin.

Đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước do một Đảng duy nhất lãnh đạo. Các quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp đều có sự phân công rõ ràng trong cơ quan nhà nước. Nhà nước sử dụng quyền hành của mình để đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc, công bằng cho nhân dân.

Nhân dân sẽ có quyền bầu các chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Đây sẽ là những người trực tiếp thay mặt nhân dân đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, xã hội.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có thể phát huy tối đa sức mạnh có khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời mở rộng phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Đặc trưng của  nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng chính là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác Lênin.

Đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hỗn hợp, vừa vận hành theo cơ chế thị trường, vừa có sự điều tiết của nhà nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa luôn đề cao vai trò và tầm quan trọng của kinh tế nhà nước. Không những vậy, nền kinh tế này luôn tuân thủ theo đúng quy luật của nền kinh tế, các thông lệ quốc tế và điều lệ kinh tế được vận dụng một cách hợp lí.

Đây là nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, chủ động hội nhập và phát triển kinh tế. Hầu hết các quốc gia đều tham gia nền kinh tế thị trường và có sự giao thương, buôn bán với nhau thông qua các hình thức buôn bán. Việc áp dụng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã phần nào thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt bậc. Từ đó, tạo cơ sở phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.

Như vậy, qua bài viết này Mèo Phố đã cho bạn biết đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn coi trọng quyền lợi của nhân dân, đồng thời đề cao các quyền tự do của người dân trong xã hội.

Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.
0

Bài viết liên quan

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Throwback Thursday: Reagan Announces Run For President

Ronald Reagan announces his bid for president, Nov https://www.cubsapproveshop.com/jose-quintana-jersey . 13, 1979.YouTube Situations in politics have adjusted. Since it truly is the period for presidential campaign announcements, for proof of just the amount of they've altered, glance back again 35 years to Ronald Reagan's announcement that he was