Xây dựng nền dân chủ và hoàn thiện nhà nước ở Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu của xã hội công xã nguyên thủy. Con người chúng ta đã biết tổ chức các hoạt động có tính cộng đồng. Việc làm này cũng góp phần duy trì sự tồn tại của con người. Mọi thành viên công xã đều bình đẳng trong việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Và họ được tham gia tất cả các công việc của xã hội…

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ lâu dài và trọng yếu. Việc làm này đảm bảo tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân. Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Chúng ta cần hoàn thiện nó. Một nhà nước của nhân dân, do dân và vì dân.

Quan niệm về nền dân chủ

Trong ngôn ngữ cổ của Hi Lạp, “dân chủ” là việc bầu cử và phế bỏ người đứng đầu. Đây cũng chính là quyền lực và sức mạnh của nhân dân. Chính vì vậy, dân chủ đã được hiểu là quyền lực của nhân dân. Nên ngay từ đầu, mọi công dân đều tích cực trong việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ là một sự tiến hóa của lịch sử. Nó chính là nhu cầu khách quan của mỗi con người. Dân chủ chính là sự phản ánh về giá trị nhân văn. Nó là kết quả cuộc cuộc tranh đấu lâu dài chống bóc lột và sự bất công.

Việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa phản ánh phát triển cá nhân, cộng đồng xã hội. Nó nói lên tất cả trong quá trình giải phóng xã hội, chống bóc lột, nô dịch. Và nó hướng tới sự tự do, bình đẳng. Các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay đã góp phần làm nên thành công.

Nền dân chủ hay chế độ dân chủ đều là hình thái dân chủ. Nó gắn liền với bản chất, tính chất của nhà nước. Nó còn là trạng thái được xác định trong điều kiện lịch sử cụ thể của xã hội giai cấp.

Nội dung chủ yếu của xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Không phải chỉ có mỗi chủ nghĩa tư bản mới có nhà nước pháp quyền. Chủ nghĩa xã hội cũng cần phải thực hiện để có nhà nước pháp quyền. Chúng ta cần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa.Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa sẽ khác nhà nước pháp quyền tư bản ở bản chất.

Ở chủ nghĩa tư bản, pháp quyền là công cụ để thống trị, bóc lột giai cấp công nhân. Với chủ nghĩa xã hội, pháp quyền là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước pháp quyền quản lý mọi vấn đề xã hội bằng pháp luật. Thông qua việc thi hành pháp luật, nhà nước thể hiện nhân dân chính là chủ thể của quyền lực.

Trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Quyền lực của nhà nước chính là sự thống nhất và có sự phân công rõ ràng. Nó là sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả cơ quan quyền lực trong việc thực hiện 3 quyền. Ba quyền đó chính là lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Mục tiêu và động lực trong dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nó từng bước hoàn thiện nền dân chủ, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Dân chủ cần được thực hiện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Nó phải thông qua hoạt động của Nhà nước nhưng do dân bầu ra. Tất cả cần được pháp luật bảo đảm và chế hóa.

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhà nước ta đã chỉ ra nguyên tắc cơ bản để đổi mới. Không phải gì xa lạ, đó chính là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Việc làm này nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của dân.

Để tiến đến chủ nghĩa xã hội và mở rộng hội nhập với quốc tế. Phát triển dân giàu, nước mạnh. Chúng ta phải chú trọng phát triển xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bởi đây là mục tiêu cơ bản của sự phát triển nước nhà. Muốn duy trì xã hội được ổn định và tiến lên. Chúng ta phải phát triển dân chủ xã hội. Hãy lấy đó làm động lực giúp phát triển xã hội toàn diện.

Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.
0

Bài viết liên quan

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Throwback Thursday: Reagan Announces Run For President

Ronald Reagan announces his bid for president, Nov https://www.cubsapproveshop.com/jose-quintana-jersey . 13, 1979.YouTube Situations in politics have adjusted. Since it truly is the period for presidential campaign announcements, for proof of just the amount of they've altered, glance back again 35 years to Ronald Reagan's announcement that he was